Đăk Đoa – một trong ba trọng điểm hút vốn đầu tư ở Gia Lai